กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 พ.ย. 2561 01:05 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง สพป.ปจ.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561
15 พ.ย. 2561 20:25 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
15 พ.ย. 2561 20:25 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง สพป.ปจ.2 กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
15 พ.ย. 2561 01:35 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
15 พ.ย. 2561 01:35 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง สพป.ปจ.2 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
14 พ.ย. 2561 22:17 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference
14 พ.ย. 2561 22:16 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง สพป.ปจ.2 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference
14 พ.ย. 2561 00:36 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2561
14 พ.ย. 2561 00:36 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2561
14 พ.ย. 2561 00:33 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง สพป.ปจ.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2561
13 พ.ย. 2561 23:59 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
13 พ.ย. 2561 23:59 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง สพป.ปจ.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
13 พ.ย. 2561 23:36 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดหลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 พ.ย. 2561 23:36 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง สพป.ปจ.2 ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดหลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 พ.ย. 2561 19:23 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 44/2561
13 พ.ย. 2561 19:22 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 44/2561
13 พ.ย. 2561 00:39 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ย. 2561 00:39 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ย. 2561 00:39 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ย. 2561 00:38 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง สพป.ปจ.2 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 พ.ย. 2561 22:57 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
12 พ.ย. 2561 22:57 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข สพป.ปจ.2 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
12 พ.ย. 2561 22:56 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ สร้าง สพป.ปจ.2 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่
12 พ.ย. 2561 20:19 ศุภฤกษ์ สุขสําราญ แก้ไข แผนที่หน่วยงาน
12 พ.ย. 2561 19:35 ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ITEC ปราจีนบุรี เขต 2 แก้ไข นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า