กลุ่มอำนวยการ


หนังสือแจ้ง‎(กลุ่มอำนวยการ)‎ - งานประชาสัมพันธ์
 - งานบริหารทั่วไป
 - งานประสานงาน
 

 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 - แบบใบลาพักผ่อน
 - แบบใบยกเลิกวันลา
 - การขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ (ผู้บริหารการศึกษา) (ผู้บริหารสถานศึกษา) (ศึกษานิเทศก์) (ครู)