กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือแจ้ง‎‎(กลุ่มส่งเสริม)‎‎ - งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
 - งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
 - งานกิจการนักเรียน
 - งานส่งเสริมสวัสดิการฯ
 - แนวทางการดำเนินการนักเรียนไม่มีเลข 13 หลัก (นร.ติด G)
http://gg.gg/pj2songserm