กลุ่มนโยบายและแผน


หนังสือแจ้ง‎(กลุ่มนโยบายและแผน)‎ - งานวิเคราะห์งบประมาณ
 - งานนโยบายและแผน
 - งานข้อมูลสารสนเทศ
 - งานติดตาม รายงาน และประเมินผล
 - งานธุรการ


 - รหัสสถานศึกษา


 - แบบฟอร์มเขียนโครงการ


::: บุคลากรในกลุ่ม :::
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560

https://drive.google.com/drive/folders/1PH9BUxooBJWfu08LFqW6_nN7hA5vsD_W?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1x96ffNt2A9GfcJ8yRExPxnPNiUte99Mk/view?usp=sharing


http://gg.gg/pj2plan

https://drive.google.com/file/d/1RHSXGbMbrM6YH-beevmQIaPlBqBAETSF/view?usp=sharing