กลุ่มนโยบายและแผน


หนังสือแจ้ง‎(กลุ่มนโยบายและแผน)‎ - งานวิเคราะห์งบประมาณ
 - งานนโยบายและแผน
 - งานข้อมูลสารสนเทศ
 - งานติดตาม รายงาน และประเมินผล
 - งานธุรการ


 - ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560
 - ข้อมูลอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2560
 - โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มิถุนายน 2560
 - โรงเรียนขยายโอกาส
 - ที่อยู่สถานศึกษา
 - MOENet สถานศึกษา
 - โรงเรียนในโครงการ OBEC Channel
 - รหัสสถานศึกษา
 - รหัสเข้าใช้ระบบ e-MES
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559-2562)
 - แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560


 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯปีงบประมาณ 2560
 - คำชี้แจง/แบบฟอร์มกำหนดระยะเวลา/การเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบบัญชีสถานศึกษา (NEA)
 - คู่มือเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถทักษะการอ่านและการเขียนฯ ประจำปี 2560
 - แบบสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 - แบบรายงานการดำเนินงานการใช้งบประมาณ ประจำปี 2560
 - กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ
 - แบบฟอร์มเขียนโครงการ
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 - แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
 - แนวทางการดำเนินงานนักเรียนไม่มีเลข 13 หลัก (นร.ติด G)
 - คู่มือการกรอก DMC สิ้นปีการศึกษา
 - คู่มือการใช้ระบบ B-obec
 - คู่มือการใช้ระบบ EMIS
 - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ฉบับเจ้าหน้าที่
 - โครงการเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
 - แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในระบบ DMC
 - ตารางเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา ด้วยระบบ DMC


::: บุคลากรในกลุ่ม :::
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560

https://drive.google.com/drive/folders/1PH9BUxooBJWfu08LFqW6_nN7hA5vsD_W?usp=sharing