กลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์


หนังสือแจ้ง‎(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)‎ - งานบริหารงานสินทรัพย์
 - งานบริหารงานพัสดุ
 - งานบริหารงานการเงิน
 - งานบริหารงานบัญชี
 - สัญญายืมเงิน
::: บุคลากรในกลุ่ม :::


http://gg.gg/pj2money