กลุ่มบริหารงานบุคคล


หนังสือแจ้ง‎(กลุ่มบริหารงานบุคคล)‎ - งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
 - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 - งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
 - งานพัฒนาบุคลากร
 - งานวินัยและนิติการ

 - แบบ พ.2 , พ.2/1 , พ.2/2 , พ.2/3 , พ.2/4
 - แบบ พ.3
 - แบบ พ.4/1 - พ.4/4
 - แบบ พ.5
 - แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 - แบบฟอร์มขอย้ายครูผู้สอน
 - รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ปจ 2
 - เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบฯ::: บุคลากรในกลุ่ม :::


https://drive.google.com/file/d/0B2vvcpmE1fWcSElYbkJsOGx0OEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2vvcpmE1fWcQUo1X0JYN3BNNWM/view?usp=sharing

http://gg.gg/pj2person