หน่วยตรวจสอบภายใน


หนังสือแจ้ง‎(หน่วยตรวจสอบภายใน)‎   

    -  งานตรวจสอบภายใน
    -  งานบริหารการตรวจสอบ
    -  งานธุรการและสารสนเทศ

   


      ::: บุคลากรในกลุ่ม :::


    QR Code ตรวจสอบภาพใน
https://drive.google.com/file/d/1MY8ZrvCVj82pYigrDboND8Wcv8BvPKE2/view?usp=sharing