เจตจำนงการบริหารงาน/การต่อต้านการทุจริต/การมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอก


แผนการดำเนินการป้องกันการทุจริตมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

Comments