เผยแพร่ผลงาน/บทความทางวิชาการ

https://drive.google.com/drive/folders/1rz_a5GabC1E3bUck7B8DcaxyKMNbIA5D

บทเรียนออนไลน์วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
https://sites.google.com/a/prachasan.ac.th/1-62-m1/home

บทเรียนออนไลน์วิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหว
https://sites.google.com/a/prachasan.ac.th/flash8/


บทเรียนออนไลน์วิชา ภาษา html
https://sites.google.com/a/prachasan.ac.th/1-62-m6/home?previewAsViewer=1
การเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น
https://sites.google.com/a/prachasan.ac.th/c-language/home

บทเรียนออนไลน์วิชา photoshop cs6
https://sites.google.com/view/krugreat/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR1o_7rue0x-oLL0J7zpZcFi0ykTltPYJ2fX-9VUE3tjtG2D-XAbe62xliA
รวมลิงค์เข้าห้องเรียนออนไลน์

Comments