การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Integrity and Transparency Assessment: ITA
ปีงบประมาณ 2560

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
เนื่องจากเป็นส่วนที่ผู้ส่งข้อมูลของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จะต้องส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์
จึงต้องทำการ Login ก่อนเข้าสู่การทำแบบสำรวจ
โดยใช้บัญชีที่ได้รับจัดสรรจากโครงการเท่านั้น