การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Integrity and Transparency Assessment: ITA
ปีงบประมาณ 2560

เอกสาร แต่ละ EB ที่ทำการ Scan จะต้องได้รับการเซนต์รับรองจาก กรรมการประเมิน ก่อนส่งเข้าระบบ
หาก EB ใดมีขนาดไฟล์เกิน 10 MB สามารถแจ้งขอขยายพื้นที่ Upload ได้ที่ ita2017@pracharath.ac.th
โดยแจ้งหมายเลข EB และขนาดไฟล์ที่ Upload

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
เนื่องจากเป็นส่วนที่ผู้ส่งข้อมูลของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จะต้องส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์
จึงต้องทำการ Login ก่อนเข้าสู่การทำแบบสำรวจ
โดยใช้บัญชีที่ได้รับจัดสรรจากโครงการเท่านั้น

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำไฟล์ Excel ตามแบบ ITA002 และ ITA003 ส่งผ่านระบบ (ตามเมนู ITA002 และ ITA003 ด้านซ้ายมือ)
 • ITA003.pdf   766กิโลไบต์ - 24 ต.ค. 2560 00:51 โดย ita2017 obec (เวอร์ชัน 1)
  ‎ฟอร์มรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ข้อมูลรายชื่อผู้มาติดต่องานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับปีงบประมาณ ๒๕๖๐) จัดทำเป็นไฟล์ Excel แล้วส่งผ่านระบบ‎
 • ITA002.pdf   73กิโลไบต์ - 24 ต.ค. 2560 00:49 โดย ita2017 obec (เวอร์ชัน 1)
  ‎ฟอร์มรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีอายุ การทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับปีงบประมาณ ๒๕๖๐) จัดทำเป็นไฟล์ Excel แล้วส่งผ่านระบบ‎
 • EBIT-2.docx   118กิโลไบต์ - 24 ต.ค. 2560 00:52 โดย ita2017 obec (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ‎
 • EBIT-1.docx   37กิโลไบต์ - 24 ต.ค. 2560 00:51 โดย ita2017 obec (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า เอกสารการประเมิน

UPLOAD ข้อมูลเอกสารได้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ EBIT 1 รอบที่ 1
(สำหรับ EBIT อื่น ๆ ใช้หลักการตั้งชื่อแบบเดียวกัน)


สรุป ไฟล์ที่ต้องอัพโหลดทั้งหมดใน EBIT1 รอบที่ 1 (หากมีหลักฐานครบทุกข้อ) คือ
EBIT1-1.pdf
EB1-1-1.pdf
EB1-1-2.pdf
EB1-1-3-1.pdf
EB1-1-3-2.pdf
EB1-1-3-3.pdf
EB1-1-3-4.pdf
EB1-1-3-5.pdf
EB1-1-3-6.pdf