ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนอ่างศิลาได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช  2519 โดย นายสุทัศน์ ทิวทอง  ศึกษาธิการอำเภอพิบูลมังสาหาร  เห็นว่าตำบลอ่างศิลามีประชากรมาก  ประกอบกับนโยบาย  รัฐบาลสมัยนั้นมีนโยบายจะจัดตั้งโรงเรียนประจำตำบลขึ้น  นายสุทัศน์  ทิวทอง  จึงได้หารือกับนายทองดี  สิงห์คำ  กำนันตำบลอ่างศิลา   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขึ้น  ประกอบด้วย

                        นายทองดี  สิงห์คำ          กำนันตำบลอ่างศิลา                      ประธานกรรมการ

                        นายยุธร  ชาญจิตร           สมาชิกสภาจังหวัด                       รองประธานกรรมการ

                        นายนารถ  จันทรมงคล     ครูใหญ่โรงเรียนบ้านอ่างหิน         กรรมการ

                        นายกนก  จันทร์ศิริ          ครูโรงเรียนบ้านอ่างหิน                กรรมการ

                        นายอรุณ  สมชัย              ครูโรงเรียนบ้านอ่างหิน                กรรมการ

                   คณะกรรมการได้ขอความร่วมมือจากชุมชน  ข้าราชการ  ในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง  และทำเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี ฯพณฯ ท่าน ไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี  ให้ความช่วยเหลือ  และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศลงวันที่  16  มิถุนายน  2519 จัดตั้ง  โรงเรียนอ่างศิลา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2519  เป็นต้นมา 

                        สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Comments