ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอ่างศิลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711150
รหัส Smis 8 หลัก :
  34032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  711150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ่างศิลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Angsila
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านอ่างศิลา
ตำบล :
  อ่างศิลา
อำเภอ :
  พิบูลมังสาหาร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34110
โทรศัพท์ :
  045-850424
โทรสาร :
  045-850425
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  angsilaspm29@gmail.com
เว็บไซต์ :
Comments