ข้อมูลครู

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอ่างศิลา

จำนวน ชาย 21   คน หญิง 29  คน รวมทั้งหมด 50  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 3. ครู
-
คศ.1
3
8
11
 ชำนาญการ
คศ.2
4
2
6
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
4
11
15
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
11
21
32
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
5
4
9
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
1
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
4
3
7
รวมทั้งหมด
21
29
50


ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนอ่างศิลา
จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ


ประเภท
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
ต่ำกว่า ป.ตรี
รวมทั้งสิ้น
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
รวม
บริหาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
(4) ชำนาญการ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา     
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) ชำนาญการ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
การสอน
ครู     
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
1
5
0
0
3
6
0
0
4
11
15
(4) ชำนาญการ
0
0
3
2
0
0
1
0
0
0
4
2
6
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
2
1
0
0
1
7
0
0
3
8
11
ครูผู้ช่วย
0
0
0
1
0
0
5
3
0
0
5
4
9
ลูกจ้าง
ลูกจ้างประจำ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
พนักงานราชการ
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
ลูกจ้างชั่วคราว
0
0
0
0
0
0
2
1
2
2
4
3
7
รวมทั้งสิ้น
0
0
7
9
0
0
12
18
2
2
21
29
50

หมายเหตุ กรณีที่จำนวนไม่ตรงกับข้อมูลจริง อาจจะเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ครบทุกช่อง เช่น วุฒิการศึกษา ประเภทตำแหน่ง วิทยฐานะ ฯ
Comments