เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอ่างศิลา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
โนนโพธิ์
7
โนนจิกเจริญ
2
อ่างหินเหนือ
8
โนนสว่าง
1
ดอนก่อ
5
อ่างหินน้อย
4
เม็ก
7
แขมเหนือ
6
แขมใต้
4
นกเต็น
5
นาชุม
2
แก่งดูกใส
1
โนนกาหลง
4
หนองคูณ
7
ราษฎร์เจริญ
5
ดอนโด่-โคกเลียบ
3
อ่างหินใต้
4
อ่างหินสามัคคี
4
อ่างหินน้อย
5
โนนจิกเจริญ
7
โนนสว่าง
9
ศิลารักษ์
10
คลองแสงจันทร์
11
อ่างอุดม
12
สว่างพัฒนา
Comments