บทบาท และภาระกิจ


กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นกลุ่มงานที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม  พัฒนา  ควบคุมและแก้ไขความประพฤษติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฏข้อบังคับของโรงเรียน โดยยึดกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบริหารจัดการเป็นระดับสายชั้น (โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่) การดำเนินการปกครองตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่า ดังนี้

        1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเเหลืออย่างทั่วถึงและตรงกับสภาพปัญหา นักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ ได้การช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
        2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี มีความอบอุ่น ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในโรงเรียนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
        3. นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง(IQ) คุณธรรมจริยธรรม(MQ) และความมุงมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค(AQ) อยู่รวมกันอย่างสสงบสุขยอมรับกฏเกณฑ์
        4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนความรู้ ความสารถเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน
        5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ ทำให้เข้ารูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิ และทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง
        6. เป็นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูทุกระดับสายชั้น
Comments