กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

เรื่อง การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2558

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2558 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ ทักษะกระบวนการการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดสอบแข่งขันใน วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 จึงได้กำหนดระเบียบการ 

Ċ
มนเดช จันทรักษ์,
10 ก.ย. 2558 01:08
Comments