คำสั่งที่ 14/2558

โพสต์29 ม.ค. 2558 19:45โดยสิรินทร์ธร เอราวรรณ
เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
Ċ
สิรินทร์ธร เอราวรรณ,
29 ม.ค. 2558 19:45
Comments