ข่าวสำหรับครู - เจ้าหน้าที่

คำสั่งที่ 11/2558

โพสต์29 ม.ค. 2558 19:58โดยสิรินทร์ธร เอราวรรณ

 เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรรักษาความปลอดภัย

คำสั่งที่ 13/2558

โพสต์29 ม.ค. 2558 19:52โดยสิรินทร์ธร เอราวรรณ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

คำสั่งที่ 14/2558

โพสต์29 ม.ค. 2558 19:45โดยสิรินทร์ธร เอราวรรณ

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและยาเสพติดแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

โพสต์22 ม.ค. 2558 19:38โดยสิรินทร์ธร เอราวรรณ

     
 คำสั่งที่ 10/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและยาเสพติดแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

คำสั่งที่ 7 แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินบัญชีกระแสรายวัน

โพสต์14 ม.ค. 2558 20:09โดยเรืองกิตต์ เอราวรรณ

คำสั่งที่ 7 แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินบัญชีกระแสรายวัน

คำสั่งที่ 5โครงสร้างการบริหาร.

โพสต์14 ม.ค. 2558 20:07โดยเรืองกิตต์ เอราวรรณ

คำสั่งที่ 5โครงสร้างการบริหาร.

คำสั่งที่ 4 แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ

โพสต์14 ม.ค. 2558 20:04โดยเรืองกิตต์ เอราวรรณ

คำสั่งที่ 4 แต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ

คำสั่งที่3จัดสอนเสริมพิเศษโอเนตม.6

โพสต์14 ม.ค. 2558 20:03โดยเรืองกิตต์ เอราวรรณ

คำสั่งที่3 จัดสอนเสริมพิเศษโอเนตม.6.

คำสั่งที่2จัดสอนเสริมพิเศษโอเนตม.3

โพสต์14 ม.ค. 2558 20:00โดยเรืองกิตต์ เอราวรรณ   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2558 20:01 ]

คำสั่งที่2 จัดสอนเสริมพิเศษโอเนต ม.3

1-10 of 11