การประมูลราคา เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (โรงอาหาร)

โพสต์28 ก.พ. 2560 23:23โดยพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 23:29 ]

                        โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จะเปิดให้มีการยื่นซองประมูลราคา การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  
เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่ายอาหารประเภทต่างๆ และผลไม้ที่มีคุณภาพ  ราคายุติธรรม  และถูกหลักอนามัย  
รายละเอียดเงื่อนไขในการยื่นซองประมูล มีดังเอกสารที่แนบ
Ċ
พิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์,
28 ก.พ. 2560 23:23
Comments