ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ จำนวน 61 ชุด

โพสต์26 ส.ค. 2559 00:28โดยสิรินทร์ธร เอราวรรณ   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 00:29 ]
ด้วยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย
E-Learning จำนวน 61 ชุด เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ)
Ċ
สิรินทร์ธร เอราวรรณ,
26 ส.ค. 2559 00:28
Ċ
สิรินทร์ธร เอราวรรณ,
26 ส.ค. 2559 00:29
Comments