ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง

การประมูลราคา เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (โรงอาหาร)

โพสต์28 ก.พ. 2560 23:23โดยพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2560 23:29 ]


                        โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จะเปิดให้มีการยื่นซองประมูลราคา การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  
เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ามาจำหน่ายอาหารประเภทต่างๆ และผลไม้ที่มีคุณภาพ  ราคายุติธรรม  และถูกหลักอนามัย  
รายละเอียดเงื่อนไขในการยื่นซองประมูล มีดังเอกสารที่แนบ

ประกาศสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ จำนวน 61 ชุด

โพสต์26 ส.ค. 2559 00:28โดยสิรินทร์ธร เอราวรรณ   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2559 00:29 ]

ด้วยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย
E-Learning จำนวน 61 ชุด เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

โพสต์10 พ.ค. 2559 22:06โดยสิรินทร์ธร เอราวรรณ

ด้วยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  27  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559   จำนวน    1   อัตรา

ประกาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

โพสต์3 พ.ค. 2559 06:48โดยเรืองกิตต์ เอราวรรณ   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2559 06:50 ]

ด้วยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร มีความประสงค์จะทำการประมูลกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โดยการยื่นซองประมูลจ้างเหมาการดำเนินการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม  สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน

รายละเอียดดังไฟล์แนบ....

การประมูลขายอาหารในโรงเรียน

โพสต์11 ก.พ. 2559 00:04โดยพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2559 00:07 ]

    โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  จะเปิดให้มีการยื่นซองประมูลราคา การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดรับซองเสนอราคา วันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องพัสดุ ดังรายละเอียดที่แนบ

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์26 ก.ค. 2558 23:25โดยพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2558 23:35 ]

 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

      
  - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน จำนวน ๑๐ หน่วย
รายละเอียดดังแนบ 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์22 ธ.ค. 2557 19:24โดยพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2557 19:46 โดย เรืองกิตต์ เอราวรรณ ]

  

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล ปรับปรุง 2529

โพสต์22 ธ.ค. 2557 19:23โดยพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2557 19:46 โดย เรืองกิตต์ เอราวรรณ ]

 

           
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๒๑๖ ล ปรับปรุง ๒๕๒๙ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ

1-8 of 8