พันธกิจโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

          ๑. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

          ๒. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

          ๓. ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอิสานใต้

          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          ๕.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๖.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

 

Comments