ประวัติโรงเรียน


              โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม เดิมชื่อ โรงเรียนสหมิตรพิทยาคม ประกาศเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เมื่อวันที  ๒๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔       กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสหมิตรพิทยาคม โดยมี  นายเปี่ยม  ศรีมิตรานนท์  ตำแหน่งอาจารย์ ๑  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม        พ.ศ. ๒๕๒๕  ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  นายเปี่ยม  ศรีมิตรานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนใหม่  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาตำบล  อำเภอ  จังหวัด  และกรมสามัญศึกษา  และเมื่อวันที่           ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๔  กระทรวงได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม  โดยโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (คอมต.สศ.) จนถึงปัจจุบัน โดยโรงเรียนไม่ต้องเก็บเงินบำรุงการศึกษา  แต่กรมสามัญศึกษาจัดสรรเงินอุดหนุนมาทดแทน

          ปีการศึกษา  ๒๕๓๓  กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปัจจุบัน

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นายประจวบ  วงสีสา  ได้ย้ายจากโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  นายปรีดา  ขาวสกุล  ได้ย้ายจากโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  นายกิตติ  สืบนุการณ์  ได้ย้ายจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดสุรินทร์

มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

          วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  นายวิศิษฎ์  จะเรียกรัมย์  ได้ย้ายจากโรงเรียนปะคำพิทยาคม 

มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๖ นายนำส่ง  ทรงวัฒนะสิน  ได้ย้ายจากโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

          วันที่  ๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ได้ย้ายจากโรงเรียนสูงโนนพิทยาคม 

มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 

          วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์  ได้ย้ายจากโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

          วันที่ ๑๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  นายณัฐธ์พงษ์  วิโสรัมย์  ได้ย้ายจากโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
Comments