วิสัยทัศน์

“โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ บริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น”

Comments