เป้าประสงค์

          ๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

          ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม

             หลักสูตร มีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

          ๓. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

          ๔. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

             และได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

          ๕. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ

             ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๖. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

          ๗. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

          ๘. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน

          ๙. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนครบวงจร และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม รักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          นักเรียนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม “มีสัมมาคารวะ”มือ
Comments