O32-O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การกระจายอำนาจการมีส่วนร่วม เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียน เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดกิจกรรม การสร้างหลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น สอดคล้อง กับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ทำให้เกิดการประหยัดการใช้ทรัพยากร ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทรัพยากร บุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วม ในความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ มีผลทำให้การจัดการศึกษาใน ท้องถิ่นดีขึ้น สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ สังคมที่ดี ข้อ ๔ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่ระบุไว้ในข้อย่อย ๔.๒ ว่าในการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักสำคัญอย่างน้อย ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า คุ้มทุน โดยเฉพาะ หลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลที่จำเป็นต่อการบริหารโรงเรียน คือ

๑) ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวังความสำเร็จ

๒) กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียนได้กว้างขวางและเกิดการ ยอมรับได้

๓) เป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการดำเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเพื่อการระดม ความคิด ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจได้

๔) ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้

การปฏิบัติงานของโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จะเป็นไปโดยการแบ่งหน้าที่การงานแต่ละ ฝ่ายตาม คำสั่งมอบหมายหน้าที่ การปฏิบัติงานตามคำสั่งเป็นลักษณะของการสั่งการ การประสบความล้มเหลวหรือ ประสบความสำเร็จของงานในโรงเรียนเป็นสิ่งที่สามารถมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น การทำงานเชิงบุคคลเป็น สำคัญ เป็นแนวทางซึ่งจะมีความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นโดยการเสนอความคิด และร่วมกระทำ การจัดกระทำเพื่อ โรงเรียนให้มีการพัฒนาและเร่งรัดจะต้องก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม โรงเรียนจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมต่อ กันถือความคิดเห็นในทิศทางของ

๑) ลักษณะของปัญหาหรือความต้องการที่จะแก้ไขหรือตัดสินใจ บนพื้นฐานของบุคคลที่รับรู้

๒) การเรียนรู้ว่าสิ่งที่เป็นความต้องการเพื่อแก้ไขหรือข้อมูลของปัญหามีที่มาและอยู่ในทิศทางใด

๓) การนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเหตุและผลซึ่งเป็นการระดมจากความคิดบุคคล เอกสาร หรือข้อเสนอหรือข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

๔) การประเมินผลลัพธ์ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรมีข้อจำกัดหรือมีความเสี่ยงอย่างไร และ

๕) การตัดสินใจของผู้บริหาร การหาทางเลือกในการตัดสินใจ เหตุผลของการตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่ ได้ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องมาจากความคิดในบุคคลทุกระดับร่วมกันเสนอหรือให้ข้อมูลหรือวินิจฉัยเป็นมูลฐาน

 ขั้นของความสำเร็จที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย

๑. การเรียนรู้ในกิจกรรมของตนหรือหน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นผลต่อความรู้สึกในการอยาก รู้ อยากเข้าใจ และอยากเข้าไปมีส่วนร่วม (เป็นการทำการบ้านเพื่อตนเอง)

๒. สไตล์การทำงานของแต่ละบุคคล เป็นโอกาสของการเลือกเพื่อให้ตนเองก้าวต่อไปหรือได้รับการ สนับสนุน

๓. ความมีอารมณ์ที่มั่นคง

๔. การยอมรับจุดอ่อนของตนเอง หรือความบกพร่องต่าง ๆ ของตนเอง

๕. รู้ตนเอง (จุดแข็งที่มีอยู่หรือศักยภาพของตนเอง)

๖. มีความคิดเห็นในเชิงทะเยอทะยาน โดยเป้าหมายเป็นจุดน่าทดลองเสี่ยงเพื่อความสำเร็จในงาน ของตนเอง

๗. สร้างข่ายงานได้ โดยมีการพึ่งพาต่อกัน ทั้งเพื่อน, ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา

๘. เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มว่ามีขั้นตอนอย่างไร

๙. เรียนรู้ที่จะเงียบ เป็นแบบแผนการทำงาน

Comments