ประชาสัมพันธ์

  • [8 พฤษภาคม 2563] อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้แบบ Active Learning" 
  • [9 พฤษภาคม 2563] อบรมงานพัสดุและการเงิน และ การอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ IPAD
  • [10 พฤษภาคม 2563] อบรม "การประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่"

นักเรียน

  • ตรวจเช็คเวลาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 
  • ผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
  • ตารางสอน ==> ครูรัชนี  สอนโยหา

ข่าวครู - บุคลากร

  • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • ตารางสอนครู ประจำปีการศึกษา 1/2563
  • มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
  • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

 ภาพกิจกรรม 

                                
         

ข่าวสารด้านการศึกษา

บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร