หน้าแรก>> ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ Webmaster โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครั้งที่ 1
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ Webmaster โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ครั้งที่ 1
            สืบเนื่องจากโรงเรียนได้การจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น การจัดการด้วย ICT  งาน Google Application For Education จึงได้ดำเนินการจัดการ Website ของกลุ่มสาระ และกลุ่มงานในโรงเรียน เพื่อให้สามารถใช้ ICT ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจในการจัดการ Website ของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระ ของโรงเรียน ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558  เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4 อาคาร3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดย webmaster ของแต่ละกลุ่มสาระ และกลุ่มงาน จะต้องเป็นผ้จัดการดูแล บริหารจัดการ และพัฒนา Website ของกลุ่มสาระ และกลุ่มงาน  เพื่อให้ใช้ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน และ ใช้ ICT ในการจัดการเก็บข้อมูล บริหารข้อมูล และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21    ส่ง 2 ก.ย. 2558 00:04 โดย กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน พะเยา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »http://elearning.nu.ac.th/ebook/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%20Google%20Sites.pdf