ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


หุ่นยนต์อัติโนมัติ ระดับประถมศึกษา  
    >> สมัคร / รายละเอียด 
รายชื่อ
หุ่นยนต์อัติโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    >> สมัคร รายละเอียด รายชื่อ
หุ่นยนต์ผจญเพลิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    >> สมัคร รายละเอียด 
รายชื่อ