กิจกรรมของเรา

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  2  ในงานศิลปะหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9 - 11 ธันวาคม  2552  ที่สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  โดยมีเด็กหญิงเสวาลักษณ์    เพือยคำ
ด.ญ. ธิดารัตน์ สมบัติผุย ด.ช.ณัฐพล  รูปงาม  นางประครองศรี  เวชกาล และนางสาวรัตนาภรณ์  ผู้ฝึกสอน
Comments