กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ขอแสดงความยินดีกับ 
คุณครูพนิดา เมืองทอง และคุณครูภัทรา ไปล่โสภณ 
เป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


Comments