วันที่ & เวลา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
**ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่**
คุณครูอลงกรณ์  บุตตะ
วท.บ. (เคมี)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Comments