เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ


ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ(วันที่ 8-15 มค.61) 
***ขยายเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่ 22 มค.61
***ปิดระบบการลงทะเบียน***
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
         >>>ตรวจสอบการลงทะเบียน
* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
* กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
* กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 
* กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
* กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
* กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
รายชื่อผู้ประสานงาน


ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ


**** พบปัญหาในการลงทะเบียนแข่งขัน ติดต่อ ครูนรภัทร 086-5435137 ****