Звіт директора за 2018-2019 навчальний рік

ЗВІТ

директора Полігонівської ЗОШ І-Ш ступенів перед педагогічним, учнівським та батьківським колективами та перед громадськістю за 2018-2019 навчальний рік

ВСТУП

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р.№ 178 «Про затвердженні примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»,наказ МОН України «Про запроваджування звітування керівників] дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладів від 28.01.05 №55, відповідної до Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова КМУ №778 від 27.08.2010р). керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах| педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.

Моя діяльність, як директора, здійснювалась у відповідності до Законів України «Про о світу» , «Про загальну середню освіту» та була спрямована на виконання Національної доктрини! розвитку освіти України у XXI столітті. Державних стандартів початкової та середньої о світи , концептуальними засадами НУШ та ін. документів.

Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови| для виконання робочого навчального плану 2018-2019 навчального року, річного плану роботи| школи та Програми розвитку школи до 2019 року.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2018-2019 навчальному році: створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів, вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів, забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та| ефективності виховання і розвитку учнів. Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання:

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

2.Забезпечення обов'язкової загальної середньої освіти.

3.Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

|4. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров'я учасників навчально- виховного процесу. 5. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

6. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.

7. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.

8. Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

9. Робота у мікрорайоні школи.

10. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

Забезпечення обов'язкової загальної середньої освіти

Порівняно з 2017-2018 навчальним роком мережа класів школи у 2018-2019 навчальному році змінилась, кількість учнів у школі зменшилась. На кінець 2018-2019 року статистика руху учнів по школі показала, що вибуло за навчальний рік 13 учні, а прибуло 5.

Середня наповнюваність класів на кінець навчального року:

  • початкова школа – 22

  • середня школа – 19

  • по школі – 13

Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

На постійному контролі питання працевлаштування випускників, у 2017-2018 навчальному році школу закінчили та одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту 25 випускників, у 2018-2019н.р. – 23. Усі учні працевлаштовані, або продовжують навчання в загальноосвітній школі.

Велику увагу у школі приділялось виконанню «Інструкції з обліку дітей і підлітків»:

  • перевірено списки дітей мікрорайону віком від 6 до 18 років – відповідальна Боднарчук Н.В.

  • ведеться облік відвідування учнями школи,

  • проводяться індивідуальні профілактичні бесіди з учнями, які пропустили заняття без поважних причин більш ніж 10 днів та їх батьками.

Дітей, які неохоплені навчанням немає.

Протягом 2018-2019н.р. було організовано індивідуальне навчання для учнів 3 та 11 класів та інклюзивне навчання для учениці 5 класу. Дане навчання організовано для учнів з особливими потребами. До роботи в інклюзивному класі залучено фахівців зі спеціальною підготовкою.

В школі організована робота групи продовженого дня з наповнюваністю 30 учнів. До неї зараховуються учні, які проживають у с.Воднік та учні 1-2 класів. Здійснюється підвезення дітей с.Воднік до школи (9 учнів).

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Колектив школи бачить свою місію у виконанні соціального замовлення у створенні умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України – патріота своєї держави, який усвідомлює свою належність до сучасної світової цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті.

Полігонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,з урахуванням вимог Концепцій НУШ та профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІступеня

– 11 класів, 223 учня.

Мова навчання – українська.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено профіль української філології (10-11кл.)

Робочий навчальний план закладу на 2018-2019 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України .

Робочі навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік складено таким чином:

- для 1 класу – за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., затвердженою наказом МОН України від 21.03.18р. №268 ;

- для 2-4 класів – за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 20.04.18р. №407 (таблиця 2);

- для 5-9 класів - за Типовою освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 20.04.18р. №405 (таблиця 12);

- для 10 класу - за Типовою освітньою програмою затвердженою наказом МОН України від 20.04.18р. №408 (таблиця 2)

- для 11кл. – за Типовою освітньою програмою затвердженою наказом МОН України від 20.04.18р. №406 (таблиця 9)

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп’ютерною грамотністю.

Іноземна мова ( англійська мова) вивчається з першого класу. За бажанням батьків та наявності фахівців друга іноземна мова ( російська) вивчається з 1 класу також.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

Всі навчальні програми, що використовуються в навчально-виховному процесі мають гриф Міністерства.

Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Протягом 2018-2019 навчального року систематично проводилась робота щодо формування основ здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, профілактики ВІЛ-СНІДу, попередження дитячого травматизму, протидії булінгу.

Протягом року проводився моніторинг стану фізичного здоров'я дітей:

  • Спецмедгрупа – 3

  • Звільнених від фізкультури – 4

  • Підготовча група - 14

Велику увагу в школі приділялось соціальній роботі з учнями.

В 2018-2019 навчальному році поновлено соціальний паспорт школи. Дітям пільгових категорій приділялась особлива увага.

В 2018-2019 навчальному році жодного з батьків не було притягнуто до відповідальності. З метою попередження таких випадків класними керівниками постійно проводиться моніторинг відвідування, бесіди з учнями та батьками.

Щодо відвідування учнями школи, то пропуски зустрічалися частіше серед учнів 9 класу, безз поважних причин. Учні молодших класів мали пропуски лише через хворобу.

У школі систематично проводились загальношкільні та класні батьківські збори, класні керівники відвідували учнів вдома, проводили індивідуальні бесіди з невстигаючими та учнями з девіантною поведінкою.

Охоплення учнів школи гарячим харчуванням

Аналізуючи роботу школи щодо охоплення учнів гарячим харчуванням, слід зазначити, що школа керується нормативно-правовими актами України, що регулюють питання стосовно харчування дітей. Учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим обов’язковим гарячим харчуванням (вартість 16 грн.).

Харчування в школі здійснюється за рахунок батьків, спонсорської допомоги для учнів 5-11кл., та постачальником продуктів є фірма «Гуд Стор».

Протягом 2018-2019 навчального року безкоштовним гарячим харчуванням ( із розрахунку 16 грн. на 1 учня) були забезпечені учні 1-4 класів в кількості 88 учнів та учні 5-11 класів – 18 : 11- АТО; 3- переселенці, 4- позбавлених батьківського піклування. Учні 5-11 класів харчувались за батьківські кошти із розрахунку 12 грн. на 1 дитину.

З метою забезпечення учнів здоровим, якісним харчуванням, проводилася С-вітамінізація 3-х страв для учнів школи.

Санітарний стан їдальні, обідньої зали, посуду та кухонного інвентарю в задовільному стані, але потребує оновлення .

Плануючи роботу школи на 2017-2018 навчальний рік слід посилити контроль за дотриманням норм харчування учнів початкової школи та учнів пільгового контингенту та додержанням циклічного меню. Більш активно залучати до контролю батьківську громадськість.

Протягом звітного періоду зафіксовано 1 випадок побутового травматизму серед учнів.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Приділялася увага до максимального залучення учнів школи до участі у позаурочній навчально-виховній роботі. В 2018-2019 навчальному році в школі велась гурткова робота.

Доволі високий рівень навчально - виховного процесу підтвердився результатами шкільних, районних та обласних олімпіад. Учні школи отримали 20 місць призових в районній олімпіаді; 1 – обласна олімпіада; 4 –призових місць у районному етапі знавців з української мови ім.. П.Яцика; 5- міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.. Т.Шевченка;

Попова Вікторія ІІ місце на обласному етапі конкурсу ім..Т.Г.Шевченка; І місце на фінальному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка.

Учні школи брали участь у Всеукраїнських олімпіадах від сайту «На урок», 17 учнів були відзначені сертифікатами І-ІІІ ступенів.

Учні беруть участь у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах: «Левеня» - фізика – 15 (4 добрий результат), «Кенгуру» - 26 учнів, з них 2 – відмінний результат.

Учениці 9 класу Попова В., Нечипоренко Д., Ковальова В. вступили до МАН (вчителі: Стоянова І.В., Попова О.Д.)

Поповій Вікторії - учениці 9 класу - призначено стипендії Шевченківської ОТГ та Президента України.

Відповідно до річного плану роботи школи у 2018/2019 н.р. завершено роботу над методичною проблемою: «Використання сучасних освітніх технологій з метою формування інформаційно компетентного випускника»

Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. У плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання матеріалів фахових журналів і методичної літератури, самоаналіз і самоконтроль діяльності.

В школі працювало 4 методичні об’єднання, творча група «Впровадження здоров’язберігаючих технологій», проводились семінари-практикуми «Проблеми фізичного та психічного здоров’я учнів», практикум «Самоаналіз уроку». Проведено конкурс буклетів «Моя методична знахідка». Вивчення педагогічного досвіду вчителів відбувався через майстер-класи «Я роблю так…» (Острікова Л.М., Вовк В.П., Шаповалова Н.М., Оліферук Н.О.).

Протягом року вчителі удосконалювали свою педагогічну майстерність і вивчали новинки передового досвіду через проведення Дня «Методичної скрині».

Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки 13 (з них 5 по НУШ) вчителів. Відвідали модулі на базі МОІППО – 7 вчителів.

Вчителі школи були керівниками методичних об’єднань: Вовк В.П. – вчителів інформатики, Кісорець Н.О. – вчителів початкових класів.

На базі школи було проведено окружний семінар вчителів української мови (Попова О.Д., Боднарчук Н.В.).

Вчителі школи не брали участь в районному та обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2019».

Аналіз методичної роботи у школі за 2018/2019 н.р. свідчить про те, що тільки деякі вчителі займаються науково-дослідницькою роботою.

Вчителі школи не друкують матеріали педагогічної діяльності.

Активно співпрацюють з Інтернет - ресурсами, але не публікують свої роботи на освітніх сайтах. У семи вчителів є блоги, але інформацією вони не поповнюються.

Усенко Л.А. активно впроваджувала Концепцію Нової української школи. Було заплановано та проведено 32 тематичні тижні відповідно до календарного планування. Сплановано і проведено 15 тематичних днів. Взяла участь у флешмобі «LEGO крокує Миколаївщиною».

Олєйнікова А.О. брала участь у семінарах, де мала доповіді з реалізації проблемного питання:

- «Мистецтво в контексті реалізації ідей Концепції «Нова українська школа» (Всеукраїнський, м.Очаків, 26 червня-02 липня 2018р.);

- «Особливості підготовки майбутніх вчителів до викладання предметів мистецької галузі в умовах Нової української школи» (Всеукраїнський, м.Миколаїв, 25.10.2018);

- «Актуальні проблеми сучасної мистецької освіти в умовах впровадження Нової української школи» (Всеукраїнський, м.Миколаїв, 02-04 квітня 2019)

Пісні Олєйнікової отримали високу оцінку фахівців-методистів і увійшли до підручників «Мистецтво та освіта» №4, 2018р.

Методичні рекомендації, ноти пісень та відеоматеріали розміщуються у соцмережах – фахових групах у Фейсбуці та на каналі Ютуб.

Вчителі школи входять до складу членів журі в районних, обласних олімпіадах (Попова О.Д, Чайченко С.М., Стоянова І.В.), турнірів знавців правознавців (Стоянова І.В.), перевірці ЗНО (Попова О.Д.).

Реалізація науково-методичної проблеми школи була здійснена через проведення педагогічних рад, випуск методичних бюлетенів.

Результатом методичної роботи є зростання рівня педагогічної майстерності вчителів. Цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка здійснювалася на основі комплексного оцінювання рівня кваліфікації, професійної діяльності, творчої активності та загальної культури педагогів.

Увага поширенню перспективного досвіду педагогічного колективу не приділялась.

Також слід зазначити, що деякі заплановані заходи виконано на недостатньому рівні:

- недостатня робота з організації вивчення та узагальнення ППД вчителів школи та району,

- на середньому рівні є участь вчителів школі в конкурсах з методичної роботи, підвищення фахового рівня.

Але на високому та достатньому рівнях проводяться відкриті уроки, позакласні заходи, хоча цей досвід узагальнюється на середньому рівні.

Робота щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Як директор школи, я очолюю педагогічну раду, атестаційну комісію школи, беру активну участь у роботі Ради школи, сприяю активізації роботи батьківського комітету школи. Протягом 2018-2019 навчального року представники ради школи залучалися до роботи педагогічної ради школи, брали участь в атестації педагогічних працівників, представники батьківської громадськості є активними учасниками загальношкільних свят, виховних заходів.

Профільність навчання

У навчальному закладі здійснюється методичний супровід до профільної та профільної підготовки учнів. З метою забезпечення рівного доступу до здобуття якісної базової і повної середньої освіти, профільної та допрофесійної підготовки учнівської молоді у 2018-2019 навчальному році профільне навчання запроваджено у 10 - 11класах, яким охоплено було 26 учнів: напрям -українська філологія .

Працевлаштування

Проводилась робота по залученню учнів щодо одержання середньої освіти. У школі оформлено куточки з профорієнтації, проводяться зустрічі з викладачами вищих навчальних закладів, працівниками служби зайнятості. Учні закладу активно беруть участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів різних рівнів акредитації. Проводиться інформування учнів про потребу у робітничих кадрах та спеціальностях на місцевому ринку праці.

У навчальному закладі розміщено інформаційний стенд термінал, в яких зазначено інформацію про профорієнтаційні послуги, інформацію про ринок праці в Україні, в тому числі – у Вітовському районі.

Питання про працевлаштування випускників 9 та 11 класів знаходилось на постійному контролі адміністрації школи, аналізувалось та розглядалось на нараді при директорі.

Всі випускники 9 класу 2018 року продовжують навчання.

З 25 випускників 2018 року 9 класу продовжили навчання в 10 класі - 16 учнів, що становить 60% від усіх випускників 9-го класу.

Набір учнів до 1 класу та мікрорайон школи

Протягом року проводилась робота щодо забезпечення прав учнівської молоді на здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до ст.. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Усі діти й підлітки шкільного віку, що проживають на території обслуговування школи, здобувають загальну середню освіту. Робота адміністрації та педагогічного колективу щодо обліку неповнолітніх на території обслуговування школи здійснюється в установлені терміни відповідно наказу відділу освіти «Про закріплення територій обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами та організацію обліку дітей і підлітків віком 5-18 років і обліку руху учнів закладу».

Таким чином, контингент учнів протягом року був відносно стабільним, мережа класів закладу була оптимально збалансована до освітніх потреб закладу освіти.

Робота із звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

Відповідно до функціональних обов’язків ведення діловодства та відповідальність за збереження документів зі звернення громадян покладається на директора школи.

Директор школи здійснює прийом громадян один раз на тиждень у четвер з 15.00 до 17.00, години прийому вказані на табличці дверей кабінету директора школи.

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюю я особисто.

Графік прийому громадян встановлюється на початок навчального року: доводиться до відома громадян (батьків учнів) на батьківських зборах в вересні місяці.

Ведеться журнал реєстрації, пропозиції, заяв та скарг громадян.

Питання про роботу за зверненнями громадян за рік висвітлюється у звітуванні директора школи перед колективом та громадськістю.

Терміни розгляду звернень громадян дотримуються згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». Графік прийому доведено до відома громадян.

Робота у мікрорайоні

Школа – є центром виховної роботи у мікрорайоні, тому протягом звітного періоду зверталася увага на дотримання санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладу та утримання території школи у належному стані, створення належних умов для відпочинку та занять спортом на шкільному спортивному майданчику, де перебуває після навчального процесу та під час вихідних днів значна кількість мешканців мікрорайону.

Велика увага приділяється роботі з людьми похилого віку.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи

З метою створення сприятливих умов для надання освітніх послуг учасникам навчально-виховного процесу адміністрацією школи за підтримки органів місцевого самоврядування було залучено 318845,61 грн. коштів. З них : 158495,61 грн. – кошти бюджетні, 65222,32грн. благодійні внески (суборенда землі), 6624 грн. (батьківські внески).

Для організації роботи НУШ було спрямовано з державного бюджету 98757,53 грн.: комп’ютерне робоче місце вчителя – 20973 грн., ігровий набір для 1 кл. – 185,94 грн., ігровий набір LEGO – 531,09грн., шафа для зберігання дидактичних матеріалів – 7669,0 грн., комплект дидактичних матеріалів – 15900,0 грн., комплект меблів для 1 класу( 13 шт.) – 19448,0 грн., комплект меблів для зони відпочинку для 1 кл. – 19190,0 грн., плазменний ТВ та пуфи – 14860,0 грн..

Для подальшого впровадження ІКТ в начально- виховний процес було залучено 2200 грн. батьківських коштів на оплату інтернету, 160350,0 грн. для придбання 15 комп’ютерів ( за сприяння Народного депутата Жолобецького О.О.) та 13116,0 грн. для придбання ноутбука ( державні кошти). На ремонт оргтехніки витрачено 6000 грн. ( бюджетні кошти).

Для здійснення інклюзивної освіти було витрачено на придбання матеріально-технічних засобів 7700 грн.( бюджетні кошти).

На обслуговування та придбання вогнегасників виділено із бюджету 6544,98 грн..

З метою дотримання норм питного режиму в школі та надання якісних послуг у сфері харчування учнів було здійснено заміну системи очищення води із залученням коштів з місцевого бюджету у сумі 18970,0 грн.

На придбання медикаментів витрачено 1620,0 грн..( бюджетні кошти).

На господарські потреби з місцевого бюджету виділено 4317, 10 грн.. та 1470 грн. на дезінфікуючі засоби.

За земельні кошти встановлено металопластикові вікна у рекреаціях школи та придбано римські штори для кабінету ІКТ – 48573,0 грн..

Придбано матеріали для косметичного ремонту школи на суму 7267,0 грн. та канцелярські товари на суму 9382,32 грн.(земельні кошти).

Разом з тим залишається багато нагальних потреб, які необхідно вирішувати на рівні держави та органів місцевої влади, бо потребують суттєвих коштів. А саме:

• Облаштування огорожі школи;

• Ремонт харчоблоку ;

• Ремонт цокольного вимощення шкільної будівлі;

• Ремонт підсобних будівель , дворового туалету;

• Заміна покриття шкільного подвір'я;

• Ремонт спортивної зали;

• Ремонт електромережі школи;

• Обладнання медичного кабінету відповідно вимогам;

• Встановлення кондиціонерів у кабінети ІКТ;

• Облаштування майданчика для сміття;

• Заміна вузла обліку газу в топковій;

• Встановлення пожежної сигналізації школи та топкової;

• Придбання шкільного автобуса.

На вирішення даних питань мною надіслано до відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради клопотання про включення даних питань до бюджетного запиту на 2019-2020 рр.

Виходячи з вищезазначеного, педагогічний колектив школи планує продовжити роботу по удосконаленню форм і методів роботи на уроках, використовуючи сучасні інноваційні технології, вивчаючи індивідуальні здібності та особливості кожного учня, керуючись Законами України та регіональними програмами, продовжувати роботу по матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу у школі, інформатизації викладання навчальних предметів.