อาชีวอนามัยและความและความปลอดภัย

ระบบฐานข้อมูล

2001-1004            อาชีวอนามัยและความปลอดภัย             (2-2-2)

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น กฎหมาย

พระราชบัญญัติและสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย  เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย หลักการยศาสตร์เพื่ออาชีวอนามัยและเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
             2. เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันและควบคุมอันตรายจาก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน ปรับปรุงสภาพการทำงานและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
             3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบครอบ หยั่งรู้อันตราย มีความตระหนักในอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. เข้าใจหลักการจัดการและมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. ดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3. ดำเนินงานป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน

6. ปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์

7. จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม ความปลอดภัยในการทำงานการจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงาน การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ กายภาพ และทางด้านเคมีเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้นความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่การทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและการจัดเก็บวัสดุ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานก่อสร้าง  การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภายอนามัยพนักงาน การป้องกันเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น  การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน การวิเคราะห์ งานเพื่อความปลอดภัย และการฝึกการหยั่งรู้อันตราย
  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาระบบฐานข้อมูล

  เอกสารสื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     30    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ปฏิบัติ     30    คะแนน
    • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนนComments