ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
 มัธยมศึกษา-ตอนปลายม.6 โรงเรียน วังหว้าราษฎร์สามัคคี 
ปวช.ช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส่
ปวส.--
ปริญญาตรีคอบ.วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
ปริญญาโท--
Comments