ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

20000-1201             ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง                   (0-2-1)
( Real life English )
จุดประสงค์รายวิชา
            1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

          2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

          3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการ ปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. ฟัง-ดูภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

           2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

           3. อ่านข้อความ กำหนดการและป้ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

           4. กรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

           5. เขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

       6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน

คำอธิบายของรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน คำศัพท์สำนวนภาษาที่ใช้บ่อย ๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตำแหน่งที่ตั้ง การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ กำหนดการ ป้ายประกาศการกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

   สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 The Whole family
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     40    คะแนน
    • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน
    • ปลายภาค                  40    คะแนนComments