การพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาวิชาชีพ

1.  เข้าร่วมกลุ่ม .................................................................. ในพัฒนาการเรียนการสอน (PLC) 
2. พัฒนา
การจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ .........................
3. จัดทำเว็บความรู้ในวิชา.................................................... โดยเข้าถึงได้ที่  ...........................................
4.
  
จัดทำสื่อเรียนรู้ในวิชา ...................................................... เข้าถึงได้ที่  ...........................................
5. ร่วมเป็นคณะกรรมการ ...............................
6. เป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้กับ ............................
7. ออกหน่วย Fix It และอบรมความรู้ ...........................................  ให้กับประชาชน
8. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ...........................................................
9. เข้าร่วมการประชุมแผนก และวิทยาลัย

Comments