ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
อนุปริญญา
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ปริญญาตรีเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ปว.คประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย


 
Comments