ความถนัดในวิชาชีพ

ความถนัดในวิชาชีพ

  • การซ่อมบำงเครื่องจักรกล
  • การพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
  • การใช้งานและแก้ไขปัญหาโปรแกรม Microsoft Office
  • การใช้พัฒนางานด้วย Google App
  • การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google Sites
  • การให้นักเรียนนำเสนอผลงานผ่าน youtube
ą
เทอดศักดิ์ อินทรนุช,
3 ต.ค. 2561 21:32
Comments