แจ้งข่าวสารการเรียน

  • เข้าชั้นเรียน class star (Click here)
  • สื่อการเรียนการสอน ดูด้วยนะครับ ClickHere
  • [7 กันยายน 2561]  วันสุดท้ายของการส่งงานทุกวิชา 
  • [10 กันยายน ถึง 14 กันยายน 2561] สัปดาห์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561