โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

2204-2008      โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล         (2-2-3)

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล
2. สามารถปฏิบัติจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลชนิดและลักษณะของข้อมูล
2. สร้างและใช้งานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูลการสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship) การสืบค้น แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลการสร้างฟอร์มและรายงานข้อมูลการใช้งานแมโคร (Macro)

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานของฐานข้อมูล (Click)
     หน่วยที่ 2 สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)
     หน่วยที่ 6 (Click)
     หน่วยที่ 7 (Click)
     หน่วยที่ 8 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     30    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ปฏิบัติ     30    คะแนน
    • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนนหน้าเว็บย่อย (1): หน่วยที่ 1
Comments