ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรีค.อ.บ. คอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโทวท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Comments