ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

3204-2004     ระบบการจัดการฐานข้อมูล        (2-2-3) 

จุดประสงค์รายวิชา
 1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล
 3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการระบบจัดการฐานข้อมูล
 2. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามหลักของการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน
 3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจาลองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การเกิดภาวะพร้อมกัน และการกู้คืน การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน กรณีศึกษา

  เอกสารประกอบการเรียน
      เอกสารประกอบการเรียน วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล.

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย            20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     30    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ปฏิบัติ     30    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนนComments