ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
ปวช.อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ปวส.ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ปริญญาตรีอสบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ปริญญาโทคอม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Comments