คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2001-2001    คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ   (1-2-2) 
   (Computer and information for Career)
จุดประสงค์รายวิชา
 1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
 2. สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  และโปรแกรมสำเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
  ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูป และอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
 2. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
 4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
 5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
 6. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ
คำอธิบายของรายวิชา
        
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
  • งานที่มอบหมาย           20    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     30    คะแนน
  • ทดสอบความรู้-ปฏิบัติ     30    คะแนน
  • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนนComments