• คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ระบบฐานข้อมูล
  • การพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
  • ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง
Comments