ประวัติการศึกษา

ระดับคุณวุฒิ สถานศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นวิทย์-คณิตโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ
มัธยมศึกษาตอนปลายวิทย์-คณิต โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ปริญญาตรีวท.บ. ชีววิทยามหาวิทยาลัยบูรพา
Comments