ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

2204-2110   ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร   (1-2-3)
(Corporate Governance in Information Technology)


จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้

        1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001

        2. ใช้คอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล

        3. มีค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์


สมรรถนะรายวิชา

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการบริหารจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

        2. ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงจริยธรรมและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

  หน่วยการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Click)
     หน่วยที่ 2 ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Click)
     หน่วยที่ 3 ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Click)
     หน่วยที่ 4 ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 (Click)
     หน่วยที่ 5 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Click)
     หน่วยที่ 6 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Click)
     หน่วยที่ 7 จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย           40    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     20    คะแนน
    • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน
    • ปลายภาค                 20    คะแนนComments