ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

2204-2110   ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น   (2-2-3)
(Basic operating system)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

          2. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา

          3. มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ และโปรแกรมยูทิลิตี้

          4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์


สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และรบบปฏิบัติการ

          2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพาปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

          3. ติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard)


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Propietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้


  เอกสารประกอบการเรียน
      หนังสือประกอบการเรียน วิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

  สื่อประกอบการเรียนรู้
     หน่วยที่ 1 (Click)
     หน่วยที่ 2 (Click)
     หน่วยที่ 3 (Click)
     หน่วยที่ 4 (Click)
     หน่วยที่ 5 (Click)

   การวัดผลและประเมินผล
    • งานที่มอบหมาย           40    คะแนน
    • ทดสอบความรู้-ทฤษฏี     20    คะแนน
    • คุณธรรม-จริยธรรม       20    คะแนน
    • ปลายภาค                 20    คะแนน

Comments