ความรู้ความสามารถ

ความรู้-ความสามารถ

  • การอบรมความรู้ทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์
  • การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
  • การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  • การเขียนเอกสาร-ตำราวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
Comments